ข้มูด้ภัที่ดียี่

ซิสเทียมีน ปลอดภัยและมีข้อพิสูจน์เรื่องประโยชน์/ความเสี่ยง.

ซิสเทียมีน

สารประกอบทางชีวภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ cysteamine ทางสรีรวิทยาออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพโดยมีผลกระทบหลายประการต่อการสีผิวที่ดื้อและรักษายาก ผิวสีน้ำตาลคล้ำและผิวโดยรวม

ด้รัพิสูน์ย์ล้ว่มีสิธิทีท่กักั 3 นิ Gold Standard ม่ต้กัรื่ร์ติตีด์ ติอิ วิ.

 • จ่: 81% ผู้ป่สัห็ลี้ที่ดีขึ้ผิ 71% ว่ผิล่ลั่ป็ขึ้
 • สุผิ: 84% ผู้ป่ว่ผิรีนี 77% รู้สึว่ผิมีสุดีย่ห็ด้ชั
 • ช้ที่น่: 94% ผู้ป่ว่ลิภัฑ์ช้ง่ม่นีง่ต่ช้ร่กัลิภัฑ์อื่
 • มีลิ่: 90% ผู้ป่ว่มีลิ่

Resource:
Reference: Sachdev, M. et al., Cysteamine isobionic-amide complex versus Kligman’s formula for the treatment of melasma: equal efficacy and rapid onset of action. 2022, J. Drugs Dermatology, under peer-review

วิธีป้องกันผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์

 • ไม่มีรายงานผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์นอกเหนือจากรอยแดงความแห้งกร้านหรือการระคายเคืองของผิวหนัง
 • ความรู้สึกแสบร้อนและรอยแดงเล็กน้อยอาจเกิดขึ้นทันทีหลังการใช้และมักจะหายไปหลังจาก 30 นาที นี่เป็นปฏิกิริยาปกติและอาจเกิดขึ้นในช่วงสองสามวันแรกของการใช้
 • หลังจาก 6 สัปดาห์ของการใช้ cysteamine ความเสี่ยงของการระคายเคืองผิวหนังลดลงอย่างมาก (ผิวแห้ง กระด้าง)
 • ไม่มีข้อ จํากัด สําหรับการใช้ cysteamine ในระยะยาว

ที่ม่พึค์ย่ มื่มีช้ย่ถูวิธี

ผลกระทบไม่พึ่งประสงค์อาจเกิดขึ้นเมื่อ:

 • มีการล้างหน้าก่อนการใช้ (อย่างต่ำ 1ชั่วโมงก่อนทา)
 • มีการทาทิ้งไว้นานเกินไป (นานเกินกว่าที่แนะนำ)
 • มีการใช้ร่วมกับยา/ครีมเฉพาะที่อื่นๆ

ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จะเกิดน้อยมากเมื่อ:

 • ทาทิ้งไว้ไม่เกิน 15 นาที
 • หลังล้างหน้า 1 ชั่วโมง
 • ใช้ร่วมกับมอยส์เจอไรเซอร์อย่างเพียงพอหลังจากล้างครีมออก
 • หากผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อเรียนรู้วิธีจัดการผลกระทบดังกล่า
 • การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอตามคําแนะนําการใช้งานหรือตามคําแนะนําของผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ

 

Loading Locator Software...